GuideThailand.com ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท P.O.T Holding โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางในจังหวัดหรือต่างจังหวัดสามารถค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลายมากขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ รายย่อย รายกลางและขาดใหญ่ สามารถเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการสินค้า ข่าวสาร และการติดต่อได้อย่างอิสระ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ทั้งในกลุ่มโรงแรม กลุ่มนำเที่ยว และกลุ่มการเดินทาง โดยบริษัทและฐานข้อมูลจะถูกจัดตั้งไว้ที่ศูนย์รวมข้อมูลที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันมีการเผยแพร่บริการในการให้ข้อมูลดังกล่าวใน 77 จังหวัด และมีการเข้าเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยผู้บริหารโครงการมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ GuideThailand.com จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอบริการแปลกใหม่ หลากหลายและคุ้มค่าแก่ผู้สนใจใช้บริการ เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและกระแสเม็ดเงินมีการหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย